EN
БГ
ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ
ЗА БИОДИЗЕЛ И РАСТИТЕЛНИ МАСЛА
Акредитирана от ИА “БСА”, съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006 Сертификат №239 ЛИ, валиден до 31.08.2015 г.

Дейности в акредитация
 

Биодизел

1. БДС EN ISO 2160 Нефтопродукти. Корозионна активност спрямо мед. Изпитване с медна пластина.
2. БДС EN ISO 2160
3104 +АС
Нефтопродукти. Прозрачни и непрозрачни течности. Определяне на кинематичния вискозитет и изчисляване на динамичния вискозитет.
3. БДС EN ISO 2160
3675
Суров нефт и течни нефтопродукти. Лабораторно определяне на плътност. Ареометричен метод.
4. БДС EN ISO 3679 Определяне на точка на възпламеняване. Метод на бързото възстановяване на равновесието в затворена чаша.
5. БДС ISO 3987 Нефтопродукти. Смазочни масла и присадки. Определяне на сулфатна пепел.
6. БДС EN ISO 2160
10370
Нефтопродукти. Определяне на коксов остатък. Микрометод.
7. БДС EN ISO 2160
12937
Нефтопродукти. Определяне на вода. Метод на Karl Fischer чрез кулонометрично титриране.
8. БДС EN 12662 Течни нефтопродукти. Определяне на онечиствания в средни дестилати.
9. БДС EN 14103 Производни на мазнини и масла. Метилови естери на мастни киселини (FAME). Определяне съдържанието на естер и метилов естер на линоленовата киселина.
10 БДС EN 14104 Производни на мазнини и масла. Метилови естери на мастни киселини (FAME). Определяне на киселинно число.
11 БДС EN 14105 Производни на мазнини и масла. Метилови естери на мастни киселини (FAME). Определяне на съдържанието на свободен и общ глицерол и моно-, ди- и три глицериди. Сравнителен метод.
12 БДС EN 14107 Производни на мазнини и масла. Метилови естери на мастни киселини (FAME). Определяне на съдържанието на фосфор чрез индуктивно свързана плазмена (ICP) емисионна спектрометрия.
13 БДС EN 14110 Производни на мазнини и масла. Метилови естери на мастни киселини (FAME). Определяне съдържанието на метанол.
14 БДС EN 14111 Производни на мазнини и масла. Метилови естери на мастни киселини (FAME).Определяне на йодно число.
14 БДС EN 14112 Производни на мазнини и масла. Метилови естери на мастни киселини (FAME). Определяне на окислителната стабилност (изпитване с ускорено окисление).
16 БДС EN 14538 Мастни и нефтени деривати. Метилови естери на мастни киселини (FAME). Определяне съдържанието на Ca, K, Mg и Na чрез оптичен емисионен спектрален анализ с индуктивно свързана плазма (ICP OES).
17 ВЛМ 1/2010 Съдържание на сяра чрез емисионен спектрален анализ с индуктивно свързана плазма (ICP OES).
18 БДС EN 14078 Течни нефтопродукти. Определяне на метилови естери на мастни киселини (FAME) в средни дестилати. Метод чрез инфрачервена спектрометрия.

 

 

 


Масла
 

19 БДС EN ISO 660 Животински и растителни мазнини и масла. Определяне на киселинно число и киселинност.
20 БДС EN ISO 662 Животински и растителни масла и мазнини. Определяне на влага и летливи вещества.
21 БДС EN ISO 663 Животински и растителни мазнини и масла. Определяне съдържанието на неразтворими примеси.
22 БДС EN ISO 3657 Животински и растителни мазнини и масла. Определяне на осапунително число.
23 БДС EN ISO 3960 Животински и растителни мазнини и масла. Определяне на пероксидно число.
24 БДС EN ISO 3961 Животински и растителни мазнини и масла. Определяне на йодно число
25 БДС EN ISO 6320 Животински и растителни мазнини и масла. Определяне на рефракционен индекс.
26 БДС EN ISO 6886 Животински и растителни мазнини и масла. Определяне на окислителна стабилност (Ускорено изпитване на окисление).
27 БДС EN ISO 8534 Животински и растителни мазнини и масла. Определяне съдържанието на вода. Метод на Karl Fischer (свободен от пиридин).
28 БДС ISO 10540-3 Животински и растителни мазнини и масла. Определяне съдържанието на фосфор. Част-3: Метод с използване на индуктивно свързана плазмена (ICP) оптично-емисионна спектроскопия.

 

 
 Дейности в акредитация
 Дейности в акредитация
 Услуги извън акредитация
 Услуги извън акредитация
 Кои сме ние       Какво можем       Оборудване       За клиенти       Контакти
Copyright © 2012 hmi-lab.com
Уеб дизайн и програмиране DualM studio
Certificate of Excellence
Сертификат за Акредитация